ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Политиката за защита на лични данни е въведена с цел тяхното законосъобразното, добросъвестно и прозрачно обработване. Тя описва какъв вид лични данни обработваме, с каква цел, за какъв срок, на кого ще ги предоставяме, какви мерки сме предприели за защитата им, какви са Вашите права като субекти на лични данни.

Галерия и аукционна къща „Виктория“ е запазена марка, използвана от „Арт Контакти“ ООД и „Тодоров – Кожухаров“ ООД. Двете дружества са регистрирани по българското законодателство и са първите лицензирани дружества за търговия с произведения на изкуството, представляващи културно наследство и национално богатство. Двете дружества притежават лиценз за провеждане на аукционна търговия. Двете дружества съблюдават правната рамка за защита на личните данни в Република България и Европейския Съюз. Съгласно нейните изисквания, ние прилагаме всички възможни технически и организационни мерки с цел да не се допуска нерегламентиран достъп, загуба или непозволено използване на личните Ви данни. Ако желаете допълнителни разяснения относно събирането, обработката и съхранението на лични данни, практикувано в нашите обекти, можете да се обърнете и директно към наши служители.


Какви категории лични данни обработваме, на какво основание, за каква цел и за какъв срок ги съхраняваме?


Галерия „Виктория“ обработва Ваши лични данни когато използвате услугите ни и/или формите за коментар. Когато предоставяте личните си данни по една или повече от изброените по-долу точки, Вие изразявате своето свободно, конкретно и информирано съгласие да обработваме Вашите данни, за да можем да изпълним поетите към Вас ангажименти и да Ви предоставим очакваната от Вас услуга. Необходимо е да предоставите Вашите данни поради следните цели: 1.За да отговорим на Ваше запитване относно предлагано от нас произведение, е необходимо да ни предоставите за обработка Вашето име, фамилия и и-мейл адрес. 2.При използване на форми за публикуване на коментар в блога или коментиране на дадено произведение чрез нашия уеб-сайт, е необходимо да ни предоставите за обработка Вашето име, фамилия и и-мейл адрес, като и-мейл адресът Ви няма да бъде публикуван в сайта. 3.При подписване на договор за предоставяне на услуга от наша страна, с финансово-счетоводна цел ние обработваме Вашето име, фамилия, ЕГН, данни от личната карта, телефонен номер, адрес, и-мейл – за физически лица. За юридически лица обработваме следните данни: име и фамилия на представляващия дружеството, адрес на управление, банкова сметка, ЕИК, телефон, и-мейл. /Не всички от изброените данни могат да бъдат събирани в различни случаи./ Предоставените ни по този начин ваши данни ще бъдат съхранявани от нас в законно установените срокове за счетоводството и в полза на съвместните ни действия.


На кого предоставяме Вашите данни?


Галерия и аукционна къща „Виктория“ не предоставя Ваши лични данни на трети лица, ако не са предприети всички законови мерки за това. В предвидените от закона случаи, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, уреждащи отношения та Администратор – Обработващ, ще бъдат предоставени на длъжностните лица на компетентните органи в рамките на техните правомощия / държавни и обществени институции, органи на съдебната власт и/или административни органи и/или органи на съдебното изпълнение, адвокати, одитори, лицензирани пощенски оператори и лица, предоставящи куриерски услуги, застрахователи/. Предоставяните от Вас лични данни няма да послужат за автоматично вземане на решения, включително профилиране. В случай, че не предоставите своите лични данни, ние няма да имаме възможност да отговорим на Ваше запитване или да изпълним предлагана от нас услуга.


Какви са Вашите права?


Като субект на лични данни Вие имате право:


 • 1. Да поискате потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и да получите достъп до тях.

 • 2. Ако Вашите лични данни са неправилни, непълни или неточни, можете да поискате от нас да ги коригираме.

 • 3. Във всеки един момент можете да оттеглите Вашето съгласие или да възразите да обработваме Вашите лични данни и като субект на данните имате право да поискате от нас да изтрием свързаните с Вас лични данни, които обработваме, ако това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

 • 4. Вие можете да поискате да предоставим пряко данните Ви в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат към друг Администратор на лични данни, стига това да е технически осъществимо.

 • 5. Имате право да поискате ограничаване на обработването на лични данни в случай че:

  • -оспорвате верността на данните за срок, в който ни позволява да проверим коректността им;
  • -обработването на данни е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;
  • -повече нямаме нужда от тези данни /за целта, за която са събрани/, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 • 6. Като субект на лични данни, ако считате, че Вашите лични данни се обработват незаконосъобразно, Вие имате право по всяко време да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, град София, п. к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2 , тел.02/91 53 518; cpdp.bg (http:/www.cpdp.bg). Ако се нуждаете от информация относно обработването на вашите лични данни и реализиране на правата Ви, моля да се свържете с нас: Град София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ 22А; тел. 02/870 11 11; e-mail: paveltodorov@mail.bg.


Как защитаваме Вашите данни?


Защитата на личните Ви данни от наша страна е свързана с технически и организационни мерки, които ги предпазват от унищожаване, загуба, неправомерно използване, промяна, разкриване, неоторизиран достъп. Постоянно адаптираме нашите мерки за сигурност в съответствие с развитието на технологиите. Защитаваме данните Ви като контролираме достъпа на лица до местата, където съхраняваме документи, съдържащи лични данни, както и всички останали мерки, необходими за Администратор на лични данни. „Арт Контакти“ ООД и „Тодоров – Кожухаров“ ООД са регистрирани Администратори за съхранение не лични данни. Настоящата политика може да бъде променяна от „Арт Контакти“ ООД и „Тодоров – Кожухаров“ ООД.<<< Назад

Aдрес

гр. София, кв. Изток,
ул. “М-р Юрий Гагарин” 22А,

paveltodorov@mail.bg
vtodorova92@gmail.com

Tелефон

тел. 02/870 11 11
Павел Тодоров - 0888219265
Виктория Тодорова - 0887883880

Работно време

понеделник до петък - 10:00 - 19:00 часа,
събота - 10:00 - 15:00 часа